Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Warunki ogólne
 2. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://spokey.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, posiadająca numer statystyczny REGON 471323630, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 731-11-59-686, o kapitale zakładowym 3 000 000, 00 PLN.
 4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 5. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu oraz może przetwarzać dane Użytkowników w celach marketingowych za uprzednie wyrażoną zgodą w tym celu

III. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dostęp do danych osób trzecich
 4. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utma Trwały Przechowuje ilość odwiedzin strony przez danego użytkownika. Czas pierwszych odwiedzin, poprzednich i obecnych. (Google Analytics) Nie
__utmc  __utmb Sesyjny Sprawdza jak szybko odwiedzający opuszcza witrynę. (Google Analitycs) Nie
__utmz Trwały Przechowuje informację o tym,  czy odwiedzający przeszedł na stronę z wyszukiwarki( jeśli tak to słowo,  którego użył do wyszukania strony) lub za pomocą innej witryny (link,  z którego przeszedł na stronę). Nie
kanSession Sesyjny Uwierzytelnienie użytkownika po zalogowaniu Tak

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub biuro@spokey.pl

 1. Zmiany Polityki Prywatności
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 

 1. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data:     18.04.2013 r.

 

×
Tento web používá cookies. Souhlasíte s tím