Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://spokey.eu, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, posiadająca numer statystyczny REGON 471323630, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 731-11-59-686, o kapitale zakładowym 3 000 000, 00 PLN.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

Cel zbierania danych

 1. Dane Użytkowników zbierane są w następujących celach: wykonania umów zawartych z Użytkownikami, prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o produktach i usługach Administratora, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych za uprzednią zgodą Użytkownika oraz wysyłania bezpłatnego newslettera, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 2. Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:  nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Nie ma konieczności podawania tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
 5. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących asortymentu Administratora lub innych kwestii związanych z jego działalnością, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Administratora następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego.
 6. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Formularza są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Administratora, dla celów statystycznych oraz marketingowych.

 

Czas przetwarzania danych

Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zapewnienia właściwej jakości obsługi oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłuższym, niż czas zakreślony przepisami prawa.

 

Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik może również zażądać udostępnienia swoich danych osobowych lub przeniesienia danych we wskazane miejsce.
 2. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@spokey.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Jeśli płatność za towary realizowana jest za pomocą operatora pośredniczącego, dane osobowe Klienta zostaną przekazane temu operatorowi w celu umożliwienia realizacji transakcji. Dane Użytkownika przekazane operatorowi będą przetwarzane zgodnie z jego polityką prywatności i regulaminem.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane firmie realizującej wysyłkę towaru lub materiałów informacyjnych do Klienta. Dane przekazane firmie wysyłkowej będą przetwarzane zgodnie z jej polityką prywatności i regulaminem.
 4. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Dane na stronie spokey.eu szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL.

 

Mechanizm cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
 2. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celach spersonalizowania treści i reklam (Google Adwords, Remarketing), aby oferować funkcje społecznościowe (Facebook, Instagram, Youtube) i analizować ruch w naszej witrynie (Google Analytics).
 3. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:
NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utma Trwały Przechowuje ilość odwiedzin strony przez danego użytkownika. Czas pierwszych odwiedzin, poprzednich i obecnych. (Google Analytics) Nie
__utmc  __utmb Sesyjny Sprawdza jak szybko odwiedzający opuszcza witrynę. (Google Analitycs) Nie
__utmz Trwały Przechowuje informację o tym,  czy odwiedzający przeszedł na stronę z wyszukiwarki( jeśli tak to słowo,  którego użył do wyszukania strony) lub za pomocą innej witryny (link,  z którego przeszedł na stronę). Nie
kanSession Sesyjny Uwierzytelnienie użytkownika po zalogowaniu Tak

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

Kontakt z Administratorem Danych
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub biuro@spokey.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data:     24.05.2018 r.

 

 

×
Tento web používá cookies. Souhlasíte s tím